Dwa miejsca pracy w zielonogórskiej straży miejskiej. Ruszył nabór

Zielonogórski magistrat ogłosił konkursu na dwa stanowiska pracy w staży straży miejskiej miejskiego. Kto może ubiegać się o pracę w zielonogórskiej staży miejskiej?  

Wymagania niezbędne:

--- Czytaj dalej pod reklamą ---

obywatelstwo polskie,

ukończone 21 lat;

wykształcenie średnie

sprawność pod względem fizycznym i psychicznym

uregulowany stosunek do służby wojskowej

nienaganna opinia,

brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,

co najmniej 2 letni staż pracy,

stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,

znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;

prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

odporność na stres, dyspozycyjność, komunikatywność, życzliwość

umiejętność współpracy w grupie, samodzielność w działaniu, poczucie odpowiedzialności;

inicjatywa w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów,

znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o strażach gminnych.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

zakres odpowiedzialności:

prowadzenie spraw procesowych

współpraca z policją oraz innymi służbami w związku z prowadzeniem spraw wyjaśniających
w sprawach o wykroczenia;

kontrolowanie realizacji przepisów porządkowych na ternie Miasta Zielonej Góry;

ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;

czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;

ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;

współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;

konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy;

doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania w sytuacjach przewidzianych prawem;

Praca w wymiarze 1 etatu; 40 godzin tygodniowo. pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony,

Wymagane dokumenty:

curriculum vitae;

list motywacyjny;

kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;

oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;

oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji;

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych: 2022-03-18 15:00:00

w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym złożyć w Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra
parter, Kancelaria Ogólna Urzędu
 

Prosimy o dopisanie na kopercie słów: „Nabór na dwa stanowiska aplikanta DB-KS”.

kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 411, email: [email protected].

Toyota Zielona Góra
Reklama pościgi
Eko pol - Poscigi.pl