Praca dla technika prewencji ruchu drogowego. Etat cywilny

Ogłoszenie o naborze w celu zatrudnienia na stanowisko pracownika cywilnego policji w komendzie we Wschowie

Wymiar etatu: 1

--- Czytaj dalej pod reklamą ---

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu
Komenda Powiatowa Policji
ul. Kazimierza Wielkiego 12
67-400 Wschowa

Miejsce wykonywania pracy:
Komenda Powiatowa Policji
ul. Kazimierza Wielkiego 12

67-400 Wschowa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

obsługa sekretariatu Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego,

prowadzenie dziennika korespondencyjnego, rejestrów, teczek zagadnieniowych oraz skorowidzów,

klasyfikowanie i składanie w teczki dokumentów jawnych oraz kompletowanie dokumentów spraw ostatecznie załatwionych pod kątem przekazania do archiwum,

bieżące informowanie przełożonego o sprawach nie załatwionych według dziennika korespondencyjnego, RSoW i terminowości ich wykonania przez funkcjonariuszy,

rejestrowanie wpływających i wychodzących dokumentów w rejestrze spraw, rejestrowanie nadanych i otrzymanych telegramów i pism zgodnie z obowiązującymi przepisami,

opracowywanie zapotrzebowania na materiały kancelaryjno-biurowe, rozdzielanie ich dla policjantów wydziału,

przygotowanie pism do sądów, prokuratury i innych instytucji oraz korespondencji wewnętrznej,

prowadzenie rejestru kolizji drogowych i związaną z tym dokumentacją,

prowadzenie korespondencji z firmami ubezpieczeniowymi w związku z kolizjami drogowymi oraz innymi zdarzeniami,

terminowe odbieranie i wysyłanie wiadomości w ramach elektronicznej poczty resortowej,

prowadzenie rejestru i przechowywanie notatników służbowych oraz ich archiwizacja,

na rzecz procesu archiwizacji przygotowanie pod względem technicznym i formalnym wytwarzanych przez siebie dokumentów oraz kwalifikowanie ich zgodnie z jednolitym wykazem rzeczowym akt Policji celem przekazania do składnicy akt,

wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownictwo wydziału wynikających z przepisów służbowych i prawa,

opracowywanie pism i sprawozdań dla potrzeb naczelnika wydziału i jego zastępcy.

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
– stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na parterze,
– podstawowe wyposażenie stanowiska: telefon, monitor ekranowy, komputer,

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
 • obsługa komputera powyżej połowy dobowego czasu pracy,

-oświetlenie sztuczne i naturalne,

 • praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
pokój biurowy na parterze, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, przy oświetleniu sztucznym i naturalnym

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne:

 • wykształcenie: średnie,

 • umiejętność obsługi komputera,

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,

 • korzystanie z pełni praw publicznych,

 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • rzetelność, dokładność, komunikatywność,

 • umiejętność pracy w zespole.

wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys /CV/ i list motywacyjny,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji o klauzuli „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.

inne dokumenty i oświadczenia:
– kopie świadectw pracy

Termin składania dokumentów:
do 20.10.2021r.

Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Miejsce składania dokumentów:
Komenda Powiatowa Policji
ul. Kazimierza Wielkiego 12
67-400 Wschowa

Inne informacje:

List motywacyjny CV/życiorys oraz oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej telefonicznie lub drogą e-mail.

Brak odpowiedzi jest równoznaczna z niezakwalifikowaniem kandydata.

Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, przekonanie polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Na kopercie należy dopisać oferta pracy na stanowisko technika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego w KPP Wschowa.

Dodatkowych informacji udziela Zespół Kadr i Szkolenia KPP Wschowa, pod numerem

Toyota Zielona Góra