Uwaga! Za używanie petard niezgodnie z prawem grozi mandat

Zbliżający się okres świąteczny i nadchodzący Nowy Rok, to czas gdy wiele osób będzie chciało uczcić te okazje przy użyciu petard i fajerwerków. Pamiętajmy, że to materiały wybuchowe, które niewłaściwie użytkowane mogą spowodować obrażenia zagrażające zdrowiu, a nawet życiu. Używajmy ich zgodnie z instrukcją obsługi.

Powitaniu Nowego Roku towarzyszą zwykle fajerwerki, petardy czy sztuczne ognie. Policjanci przypominają o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się materiałami pirotechnicznymi, ponieważ nieostrożne obchodzenie się z nimi może być niebezpieczne.

--- Czytaj dalej pod reklamą ---

Używając środków pirotechnicznych musimy pamiętać, że bawiąc się tak niebezpieczną „zabawką”, bierzemy na siebie odpowiedzialność za szkody, które może ona wyrządzić innym. Pamiętajmy, że to materiały wybuchowe, które niewłaściwie użytkowane mogą spowodować obrażenia zagrażające zdrowiu, a nawet życiu: oparzenia, urazy oczu czy słuchu.

Przy korzystaniu ze środków pirotechnicznych powinniśmy przestrzegać zasad bezpieczeństwa:
– kupować fajerwerki tylko w licencjonowanych sklepach

– kupić je może tylko osoba pełnoletnia,
– zakupione materiały należy przechowywać w suchych miejscach, z dala od źródeł ciepła,
– odpalanie fajerwerków może odbywać się wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej, z zachowaniem szczególnej ostrożności,
– nie wolno używać materiałów pirotechnicznych w pomieszczeniach zamkniętych, fajerwerki należy używać tylko i wyłącznie na otwartej przestrzeni,
– nie należy używać uszkodzonych materiałów pirotechnicznych,
– jeśli po odpaleniu fajerwerków i wypaleniu lontu okaże się, że nie eksplodowały, nie należy do niego podchodzić, aby sprawdzić co się stało,
– nie wolno rzucać czy odpalać fajerwerków w miejscach, gdzie przebywają ludzie, stoją pojazdy czy miejscach gdzie znajdują się substancje łatwopalne np. stacje benzynowe.

Odpowiedzialność karna

– sprzedaż materiałów pirotechnicznych dozwolona jest tylko osobom pełnoletnim. Naruszenie tej normy jest przestępstwem zagrożonym karą do 2 lat więzienia,
– nielegalne używanie petard traktowane jest jako wykroczenie przeciwko porządkowi wykroczenie przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu  art. 51 Kodeksu Wykroczeń).

Art. 51 § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem  zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym – podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
– Osoba popełniająca takie wykroczenie może zostać ukarana mandatem w wysokości od 100 do 500 zł., lub też w stosunku do niej może zostać sporządzony wniosek o ukaranie do sądu.

Art. 83. § 1. Kto nieostrożnie obchodzi się z materiałami wybuchowymi, łatwo zapalnymi lub substancjami promieniotwórczymi albo wykracza przeciwko przepisom o wyrobie, sprzedaży, przechowywaniu, używaniu lub przewożeniu takich materiałów,

podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia.