Toyota Zielona Góra

Sprzedajesz fajerwerki nieletnim. Grożą za to nawet dwa lata więzienia (ZDJĘCIA)

Sulechowscy policjanci ze strażakami i strażą miejską kontrolowali punkty sprzedaży fajerwerków. Przy okazji przypominali o zakazie sprzedaży materiałów pirotechnicznych nieletnim i zasadach ich prawidłowego eksponowania na stoiskach oraz magazynowania.

Podczas wizyt w punktach sprzedaży materiałów pirotechnicznych policjanci przypominają sprzedającym o zakazie sprzedaży fajerwerków nieletnim, ponadto kontrolujący sprawdzają czy we wszystkich punktach sprzedaży, w widocznych miejscach umieszczone są tabliczki informujące o tym zakazie.

--- Czytaj dalej pod reklamą ---

Strażacy sprawdzają czy sprzedający mają obowiązkowe gaśnice i koce, a także czy przestrzegają przepisów przeciwpożarowych. Dodatkowo funkcjonariusze zwracają uwagę na to, czy w danym punkcie sprzedaży nie jest przechowywana większa ilość materiałów pirotechnicznych niż dopuszczalna.

Pamiętajmy o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się materiałami pirotechnicznymi, ponieważ nieostrożne obchodzenie się z nimi może być przyczyną wypadków czy zniszczeń mienia. Używając środków pirotechnicznych musimy pamiętać, że bawiąc się tak niebezpieczną „zabawką”, bierzemy na siebie odpowiedzialność za szkody, które może ona wyrządzić innym.

Pamiętajmy, że fajerwerki, petardy i race to materiały wybuchowe, które niewłaściwie użytkowane mogą spowodować obrażenia zagrażające zdrowiu, a nawet życiu: oparzenia, urazy wzroku, słuchu, a w skrajnych przypadkach utratę kończyn lub nawet śmierć.

Przy korzystaniu ze środków pirotechnicznych powinniśmy przestrzegać zasad bezpieczeństwa:
– kupować fajerwerki tylko w licencjonowanych sklepach – kupić je może tylko osoba pełnoletnia,
– zakupione materiały należy przechowywać w suchych miejscach, z dala od źródeł ciepła, chronić przed zamoczeniem,
– przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania,
– odpalanie fajerwerków może odbywać się wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej, z zachowaniem szczególnej ostrożności,
– nie wolno używać materiałów pirotechnicznych w pomieszczeniach zamkniętych, fajerwerków należy używać tylko i wyłącznie na otwartej przestrzeni,
– nie należy używać uszkodzonych materiałów pirotechnicznych,
– jeśli po odpaleniu fajerwerku i wypaleniu lontu okaże się, że nie eksplodował, nie należy do niego podchodzić, aby sprawdzić co się stało,
– nie wolno rzucać czy odpalać fajerwerków w miejscach, gdzie przebywają ludzie, stoją pojazdy czy miejscach gdzie znajdują się substancje łatwopalne, np. stacje benzynowe.

Odpowiedzialność karna
– sprzedaż materiałów pirotechnicznych dozwolona jest tylko osobom pełnoletnim. Naruszenie tej normy jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do 2 lat,
– nielegalne używanie petard traktowane jest jako wykroczenie przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu  (art. 51 Kodeksu Wykroczeń).

Art. 51 § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem  zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym – podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

– Osoba popełniająca takie wykroczenie może zostać ukarana mandatem w wysokości od 100 do 500 zł., lub też w stosunku do niej może zostać sporządzony wniosek o ukaranie do sądu.

Art. 83. § 1. Kto nieostrożnie obchodzi się z materiałami wybuchowymi, łatwo zapalnymi lub substancjami promieniotwórczymi, albo wykracza przeciwko przepisom o wyrobie, sprzedaży, przechowywaniu, używaniu lub przewożeniu takich materiałów, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Toyota Zielona Góra
Eko pol - Poscigi.pl